grunty niezabudowane Zawichost, Linów
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-12-15 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: grunty niezabudowane Zawichost, Linów
Cena wywoławcza: 96 750,00
Opis:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1S/00093211/3  
 
 
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2023 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o nr ewid. 257 o pow. 0,6800 ha oraz działki nr 1822 o pow. 0,4400 ha
należącej do dłużnika, położonej: 27-630 Zawichost, Linów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KI1S/00093211/3
 
Działki licytowane będą w następującej kolejności:
 
1. Działka nr ewid. 257 o pow. 0,6800 ha, położona w pasie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług. Dojazd asfaltową drogą gminną. 
Suma oszacowania wynosi 78 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 58 725,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 830,00 zł. 
 
2. Działka nr ewid. 1822 o pow. 0,4400 ha, położona jest na terenach rolnych, przylega do asfaltowej drogi gminnej.
Suma oszacowania wynosi 50 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 38 025,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 070,00 zł. 
 
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 51 10204926 2004 0000 2003 3321
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
 
       Wojciech Malinowski
Copyright © 2023, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.