grunty Sandomierz Prawobrzeżny
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-07-14 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: grunty Sandomierz Prawobrzeżny
Cena wywoławcza: 93 825,00
Opis:
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2023 r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr ewid. 413/1 o pow. 0,4155 ha, położonej w Sandomierzu, Sandomierz Prawobrzeżny - obręb 5, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00077929/1
Suma oszacowania wynosi 125 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  93 825,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 510,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 75 10204926 2004 0000 3000 0221
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2Aodpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Copyright © 2023, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.