lokal użytkowy i dom jednorodzinny w Sandomierzu
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-03-10 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy i dom jednorodzinny w Sandomierzu
Cena wywoławcza: 735 133,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1S/00037699/7  

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2023 r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i przylegającym do niego budynkiem o funkcji handlowo-usługowej. Nieruchomość składa się 
z działki o nr ewid. 357 o pow. 0,6400 ha ( poprzednia numeracja działek przed zmianą to 226/2, 227, 229/2 ), położonej: 27-600 Sandomierz, Lubelska 34, obręb Mokoszyn, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00037699/7
  
Suma oszacowania wynosi 1 102 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 735 133,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110 270,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 97 10204926 2004 0000 7000 6020
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2024, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.