1/3 ułamkowej części nieruchomości lokalowej
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-10-14 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: 1/3 ułamkowej części nieruchomości lokalowej
Cena wywoławcza: 84 815,00
Opis:

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-10-2022 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości lokalowej w postaci lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym pod adresem ul. Mickiewicza 18, 27-600 Sandomierz, wraz z udziałem w wysokości 68/1000 w prawie własności gruntu - działki nr 777/54 oraz częściach wspólnych budynku niesłużących wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku, ma pow. użytkową 74,90 m2. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Przynależy do niego pomieszczenie piwniczne.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KI1S/00073578/7
Suma oszacowania wynosi 113 087,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 84 815,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 308,70 zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 57 10204926 2004 0000 2002 6520
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Copyright © 2022, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.