działka zabudowana
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-09-26 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: działka zabudowana
Cena wywoławcza: 131 000,00
Opis:

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie przepisu art. 9864 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2022 r. o godz. 10:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz zabudową gospodarczą, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 228/1 położonej w miejscowości Kępa Chwałowska, obręb Winiary, gmina Dwikozy, powiat sandomierski, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00013487/4 o powierzchni 2,29 ha, będącej  własnością dłużnika.

Nieruchomość jest obciążona służebnością osobistą polegającą na korzystaniu z całego drewnianego budynku mieszkalnego, jednego pokoju od strony północnej w budynku murowanym, całych budynków gospodarczych znajdujących się na działce nr 228/1 oraz prawo dożywotniego użytkowania 50 arów gruntu.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 03-10-2022 r. o godz. 10:00

Suma oszacowania wynosi 131 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania 
i wynosi  98 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 100,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 79 10204926 2004 0000 2002 3020
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, 
a także inych danych, jeżeli potrzba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału 
w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział 
w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania 
w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów 
o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetagu.
Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 17:00. 

W systemie teleinformatyczym udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności.

Warunkiem udziału w licytacji jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

 Komornik Sądowy
 Wojciech Malinowski

Copyright © 2023, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.