grunty niezabudowane Sandomierz
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-10-08 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: grunty niezabudowane Sandomierz
Cena wywoławcza: 78 014,00
Opis:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1S/00093139/4  
 
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-10-2021 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działek nr ewid. 279 o pow. 0,1937 ha i 579 o pow. 0,1107 ha położonej: 27-600 Sandomierz, Sandomierz Prawobrzeżny - obręb 5
dla której  Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KI1S/00093139/4
 
Działki będą licytowane w następującej kolejności:
 
1. Działka nr ewid. 279 o pow. 0,1937 ha. Suma oszacowania wynosi 100 065,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 010,00 zł. 
 
2. Działka nr ewid. 579 o pow. 0,1107 ha. Suma oszacowania wynosi 3 952,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 964,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 395,00 zł. 
 
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 59 10204926 2004 0000 7000 6219
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Copyright © 2021, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.