grunty Garbów Nowy, gm. Dwikozy
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-10-20 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: grunty Garbów Nowy, gm. Dwikozy
Cena wywoławcza: 21 300,00
Opis:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1S/00011873/3
 
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ewid. 321/14  ( poprzedni nr 321 B ) o pw. 0,6500 ha
położonej: 27-620 Dwikozy, Nowy Garbów, 
dla której  Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KI1S/00011873/3
Suma oszacowania wynosi 28 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi  21 300,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 840,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 10204926 2004 0000 0000 0000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Copyright © 2021, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.