grunty niezabudowane, sad
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-10-28 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: grunty niezabudowane, sad
Cena wywoławcza: 34 260,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KI1S/00052680/2  

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-10-2020 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej sad, składającej się  z działek nr ewid. 223/1 i 224/3 o łącznej pow. 0,5048 ha, położonej: 27-650 Samborzec, Zawierzbie, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KI1S/00052680/2 

Działki będą licytowane w następującej kolejności:

1. Działka nr ewid. 223/1 o pow. 0,2400 ha, na działce występują nasadzenia jabłoni: ok. 310 szt. 
Suma oszacowania wynosi 24 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 16 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 480,00 zł. 

2. Działka nr ewid. 224/3 o pow. 0,2648 ha, na działce występują nasadzenia jabłoni: ok. 330 szt. 
Suma oszacowania wynosi 26 636,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 17 760,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00 zł. 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 57 10204926 2004 0000 2013 3317
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności.

Copyright © 2021, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.