działka niezabudowana w Gierlachowie w gminie Dwikozy
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-11-02 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: działka niezabudowana w Gierlachowie w gminie Dwikozy
Cena wywoławcza: 5 900,00
Opis:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-11-2020 r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ewid. 454/2 o pow. 0,56 ha, położonej: 27-620 Dwikozy, Gierlachów, dla której podstawę własności stanowią dokumenty: akt własności ziemi nr GU-6042/372/273/76 oraz postanowienia sądowe nr I Ns 106/05 i I Ns 707/08
Suma oszacowania wynosi 7 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 5 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 800,00 zł.
 Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 31 10204926 2004 0000 3000 4602
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.