działki leśne
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-09-23 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: działki leśne
Cena wywoławcza: 8 646,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1S/00083928/9

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2020 r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr ewid. 426/2 i 441/2 położonych: 27-670 Łoniów, Wnorów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00083928/9

Działki licytowane będą w następującej kolejności:

1. Działka leśna nr ewid. 426/2 o pow. 0,16 ha
Suma oszacowania wynosi 6 215,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 4 661,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 621,50 zł.

2.  Działka leśna nr ewid. 441/2 o pow. 0,16 ha
Suma oszacowania wynosi 5 313,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 3 985,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 531,30 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 10204926 2004 0000 0000 0000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.