gruntowe zabudowane
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-07-06 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: gruntowe zabudowane
Cena wywoławcza: 73 314,00
Opis:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1S/00067232/5 i KI1S/00002874/4
 
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-07-2020 r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych należących do dłużnika:Waldemar Biało, położonych: 27-650 Samborzec, Łojowice, Złota, dla których Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi  wieczyste o numerach KI1S/00067232/5 i KI1S/00002874/4
 
Nieruchomości będą licytowane w następującej kolejności:
 
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o nr ewid. 175 o pow. 1,20 ha, położona:   27-650 Samborzec, Łojowice, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg       Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00067232/5. 
Suma oszacowania wynosi 42 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  31 770,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, to jest 4 236,00 zł. 
 
2. Ułamkowa część nieruchomości gruntowej, niezabudowanej w postaci 2/3 części działki nr ewid. 171/1 o pow. 0,9900 ha, położonej: 27-650 Samborzec, Złota, dla której Sąd Rejonowy 
w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00002874/4. 
Suma oszacowania wynosi 30 954,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 23 216,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, to jest 3 095,40 zł. 
 
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 24 10204926 2004 0000 3000 5698
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.