grunty niezabudowane
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-07-17 15:10:00
Przedmiot sprzedaży: grunty niezabudowane
Cena wywoławcza: 11 461,00
Opis:
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KI1S/00070923/0  
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-07-2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości niezabudowanej stanowiącej las i łąki, składającej się z działek nr ewid. 112/2, 673/1, 881/5 o łącznej pow. 0,6500 ha  położonej: 27-670 Łoniów, Skrzypaczowice, Koprzewnica, dla której Sąd Rejonowy 
w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00070923/0
 
Działki licytowane będą w następującej kolejności:
 
1. Działka nr ewid. 112/2 o pow.0,5600 ha, położona w miejscowości Skrzypaczowice w gminie Łoniów. Suma oszacowania wynosi 17 192,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 461,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 719,20 zł. 
 
2. Działka nr ewid. 673/1 o pow.0,0400 ha, położona w miejscowości Koprzywnica.
Suma oszacowania wynosi 916,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 611,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91,60 zł. 
 
3. Działka nr ewid. 881/5 o pow.0,0500 ha, położona w miejscowości Koprzywnica.
Suma oszacowania wynosi 1 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 893,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 134,00 zł. 
 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 32 10204926 2004 0000 2001 5718
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
 
           Komornik Sądowy
 
        Wojciech Malinowski
Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.