grunty niezabudowane Koprzywnica
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-12-06 10:43:51
Przedmiot sprzedaży: grunty niezabudowane Koprzywnica
Cena wywoławcza: 17 404,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KI1S/00083927/2
                                                                                                                            

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-01-2020 r. o godz.14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 122,188,406/1,866 o łącznej pow. 1,58 ha, należącej do dłużnika: Dariusz Przewłocki
położonej: 27-660 Koprzywnica, Łukowiec, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KI1S/00083927/2

Działki będą licytowane w następującej kolejności:

1. Działka niezabudowana nr ewid. 122 o pow. 8500 m2, przylega do drogi utwardzonej stanowiącej drogę publiczną. Suma oszacowania wynosi 23 205,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 404,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 320,50 zł. 

2. Działka niezabudowana nr ewid. 188 o pow. 5400 m2, przylega do drogi utwardzonej stanowiącej drogę publiczną. Suma oszacowania wynosi 16 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 620,00 zł. 

3. Działka niezabudowana nr ewid. 406/1 o pow. 1200 m2, przylega do drogi asfaltowej stanowiącej drogę publiczną. Suma oszacowania wynosi 3 852,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 889,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 385,20 zł. 

4. Działka niezabudowana nr ewid. 866 o pow. 700 m2. Suma oszacowania wynosi 889,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88,90 zł. 

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 10204926 2004 0000 0000 0000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.