lokal mieszkalny
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-06-24 13:51:54
Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 135 150,00
Opis:

                                                                                                OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1S/00076368/3  

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasz, że: w dniu 16-09-2019 r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 65,30 m2, położonego: 27-600 Sandomierz, Maciejowskiego 40/55, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą 
o numerze  KI1S/00076368/3  
 

Suma oszacowania wynosi 180 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 135 150,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 020,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 57 10204926 2004 0000 2013 3317


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.