sad, działka nr ewid. 211 o pow. 1,1100 ha
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-06-24 12:54:58
Przedmiot sprzedaży: sad, działka nr ewid. 211 o pow. 1,1100 ha
Cena wywoławcza: 40 485,00
Opis:

                                                                                   OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                                                               nr KI1S/00017386/4

                                                     Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że:

                                                                                                    w dniu 16-09-2019 r. o godz.09:00

                                               w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr VI,

                                              odbędzie się druga licytacja nieruchomości rolnej,niezabudowanej, stanowiącej sad, oznaczonej nr działki 211 o pow. 1,1100 ha,

                                            położonej 27-650 Samborzec, Zawierzbie, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

                                                                                                                       nr  KI1S/00017386/4

Suma oszacowania wynosi 60 728,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 485,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 072,80 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 57 10204926 2004 0000 2013 3317


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności. 
Zgodnie z treścią art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej o pow. powyżej 30 arów może być rolnik indywidualny 
z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w ust. 3 tego artykułu albo inny podmiot - za zgodą prezasa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości, tj. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie 
o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze, a dla innych podmiotów - zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej.

Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.