ułamkowa część nieruchomości zabudowanej
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-11-27 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: ułamkowa część nieruchomości zabudowanej
Cena wywoławcza: 8 732,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2020 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność dłużnika w udziale wynoszącym 176/768 części nieruchomości w postaci działek ewidencyjnych o nr 186/2 i 201 o łącznej powierzchni 0,4100 ha  
należącej do dłużnika, położonej: 27-612 Wilczyce, Ocinek, dla której podstawę własności stanowi Akt Własności Ziemi nr GU-6042/492/94/78 z dnia 20-06-1978 r., Postanowienie Sądu Rejonowego w Sandomierzu Wydział I Cywilny sygn. akt I Ns 31/03 z dnia 11-02-2003 r., Postanowienie Sądu Rejonowego 
w Sandomierzu Wydział I Cywilny sygn. akt I Ns 577/09 z dnia 20-11-2009 r. oraz Postanowienie Sądu Rejonowego w Sandomierzu Wydział I Cywilny sygn. akt I Ns 157/18 z dnia 18-07-2018 r.
Suma oszacowania wynosi 11 642,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 8 732,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 164,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 10204926 2004 0000 0000 0000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.