działka zabudowana
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-10-08 10:33:21
Przedmiot sprzedaży: działka zabudowana
Cena wywoławcza: 52 819,00
Opis:
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1S/00062155/6
 
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2020 r.. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 75/3
o pow. 1,12 ha, należącej do dłużnika:Paweł Juda, położonej: 27-650 Samborzec, Chobrzany, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
o numerze KI1S/00062155/6
Suma oszacowania wynosi 79 228,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 819,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 923,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 97 10204926 2004 0000 2003 1717
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji 
i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Copyright © 2021, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.