gruntowe zabudowane
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-06-17 12:47:16
Przedmiot sprzedaży: gruntowe zabudowane
Cena wywoławcza: 587 175,00
Opis:
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-08-2020 r. o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 
67 o pow. 0,24 ha ( sad jabłoni )
68 o pow. 0,20 ha ( sad jabłoni ) 
368 o pow. 0,98 ha  ( częściowo zabudowana, w pozostałej części sad jabłoni )
położonej: 27-641 Obrazów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KI1S/00025168/9   
 
Działki licytowane będą w kolejności:
 
1. Działka nr 67 o pow. 0,24 ha, w kształcie wydłużonego prostokąta od strony północnej przylega do części działki zabudowanej o nr ewid. 368 stanowiącej wraz z nią zintegrowaną całość. 
W przypadku jej wydzielenia pozostaje bez dojazdu. Aktualnie stanowi sad z nasadzeniami drzew jabłoni. Suma oszacowania wynosi 18 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  14 175,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 890,00 zł. 
 
2. Działka nr 68 o pow. 0,20 ha, w kształcie regularnego prostokąta jest przedłużeniem części działki zabudowanej o nr ewid. 368. Obie działki przedzielonę są drogą o nawierzchni asfaltowej. Aktualnie stanowi sad z nasadzeniami drzew jabłoni. Suma oszacowania wynosi 14 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  10 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 440,00 zł. 
 
3. Działka nr 368 o pow. 0,98 ha, częściowo zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oraz budynkami gospodarczo - garażowymi, w pozostałej części sad jabłoni.
Suma oszacowania wynosi 749 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi  562 200,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym 
licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 960,00 zł. 
 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 04 10204926 2004 0000 2003 2906
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
   
 
 
Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.