nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-27 13:01:36
Przedmiot sprzedaży: nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi
Cena wywoławcza: 59 421,00
Opis:

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. nr ewid. 75/3 o pow. 1,12 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi, położonej: 27-650 Samborzec, Chobrzany, dla której 
Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KI1S/00062155/6
Suma oszacowania wynosi 79 228,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 421,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 922,80 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 97 10204926 2004 0000 2003 1717
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.