niezabudowana
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-24 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: niezabudowana
Opis:
                                                                         OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1S/00070923/0 
 
W dniu 24-09-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej stanowiącej las i łąki, składającej się z działek nr ewid. 112/2, 673/1, 881/5 o łącznej pow. 0,6500 ha , położonej: 27-670 Łoniów, Skrzypaczowice, Koprzewnica, dla której  Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KI1S/00070923/0
 
Działki licytowane będą w następującej kolejności:
 
1. Działka nr ewid. 112/2 o pow.0,5600 ha, położona w miejscowości Skrzypaczowice w gminie Łoniów. 
Suma oszacowania wynosi 17 192,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 894,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
1 719,20 zł. 
 
2. Działka nr ewid. 673/1 o pow.0,0400 ha, położona w miejscowości Koprzywnica.
Suma oszacowania wynosi 916,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 687,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
91,60 zł. 
 
3. Działka nr ewid. 881/5 o pow.0,0500 ha, położona w miejscowości Koprzywnica.
Suma oszacowania wynosi 1 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 1 005,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
134,00 zł. 
 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 32 10204926 2004 0000 2001 5718
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.